Libbenskrêft  Coaching / LK Coaching

Life - coaching voor alles wat in een leven geschied

Coaching foar bedriuwen/Coaching voor bedrijven


De goede man / frou by de goede taak , hoe witte jo of dit berikt is 

Faak docht dit oan hoe goed oft immen yn op de wurkflier is, mar wat as dit net it gefal is , of as it wisselend is 

Wêr kin dit no oan lizze ? 

In tefreden wurknimmer wurket faak effisjinter 

In tefreden wurknimmer is better 

In tefreden wurknimmer is loyaler !

Tefreden wurknimmers binne gauris in goed team !

 Tefreden wurknimmers bringen in tefreden wurkjouwer !

 Tefreden wurkjouwers , wurknimmers kreëarje 

Hoe tefreden binne jo wurknimmers Binne jo in tefreden wurkjouwer 

As jo it antwurd net hat , kin Libbenskrêft Coaching jo wol helpe

Wy biede it tefredenheid pakket

Zelfonderzoek fan de wurknimmer m.b.t. feardichheden , wearden en activiteiten

Tevredenheid ûndersyk fan de wurknimmer m.b.t. wurksfear , behoeften en prestatie 

Ambysje ûndersyk fan de wurknimmer m.b.t. ûntjouwing , te ferbetterjen , (om)scholing 

Uitwerking en besprek fan de resultaten mei werkgever 

Uitwerking en besprek fan de resultaten mei werknemer 

Nei in fearnsjier neibesprek oer de positive ynfloeden fan it ûndersyk op de werkvloer 

En dat allegear by jo op de wurkflier , net ien by jo hoecht der foar te reizgjen en elkenien is der by jûn 

Mooglik kinne jo der oan de hân fan it ûndersyk foar kieze om foar guon wurknimmers in coaching trajekt te starte foar eventuele ferbetteringen fierder troch te fieren 

En oars kin in wurknimmer sels beslute om in coach trajekt oan te gean wolle foar ferbetterings yn syn of har libben troch te fieren 

Beide mooglikheden binne foar my bespreekbaar njonken it pakket 

Wolle jo mear ynformaasje hjiroer Om ' t jo my del , dan fertel ik jo graach mear .. . .. 

Geraldine Kruithof; Libbenskrêft Coaching  

E-mail: libbenskreftcoaching@gmail.com

Mobiel: 06-53692408 (Krijt jim voicemail praat dúdlik yn , dan belje ik jo werom )

De foardielen op in rychje :

Positieve vraagstellingen 

Relevante ynformaasje , de fragen kinne oanpast worden 

Sichtber meitsje ynterne en eksterne oplossingen foar verbetering 

Coach is gelyk oanwêzich , oplossingsgericht 

Tijdbesparing om dit sels te onderzoeken 

Kin ôfstimd wurde op nivo ( VMBO , MBO , HBO 

Kortdurend trajekt ca. 1.5 oere yn ‘ e werknemer 

Neffens prijs ôfspraak , dus gjin ûnferwachte ekstra kosten 

De neidielen dy ' t op in rige : 

Wat kinne jo as neidiel  betinke ?

De juiste man/vrouw bij de juiste taak, hoe weet u of dit bereikt is?

Vaak merk je dit wel aan hoe goed iemand functioneert op de werkvloer, maar wat als dit niet het geval is of als het wisselvallig is?

Waar kan dit dan aan liggen?

Een tevreden werknemer werkt vaak efficiënter!

Een tevreden werknemer presteert beter!

Een tevreden werknemer is loyaler!

Tevreden werknemers zijn vaak een goed team!

Tevreden werknemers creëren een tevreden werkgever!

Tevreden werkgevers creëren tevreden werknemers!

Hoe tevreden zijn uw werknemers? Bent u een tevreden werkgever?

Als u het antwoord nog niet heeft kan Libbenskrêft Coaching u wellicht helpen:

Wij bieden u het “tevredenheid” pakket; wat bestaat uit:

·        Zelfonderzoek van de werknemer m.b.t. vaardigheden, waarden en activiteiten

·        Tevredenheid onderzoek van de werknemer m.b.t. werksfeer, behoeften en prestatie

·        Ambitie onderzoek van de werknemer m.b.t. ontwikkeling, verbetering, (om)scholing

·        Uitwerking en bespreking van de resultaten met werkgever

·        Uitwerking en bespreking van de resultaten met werknemer

·        Na een kwartaal nabespreking over de positieve invloeden van het onderzoek op de werkvloer

En dit alles bij u op de werkvloer, niemand bij u hoeft er voor te reizen en iedereen is er bij gebaat.

Eventueel kunt u er aan de hand van het onderzoek voor kiezen om voor bepaalde werknemers een coaching traject te starten voor eventuele verbeteringen verder door te voeren.

En eventueel kan een werknemer zelf besluiten een coach traject aan te willen gaan voor verbeteringen in zijn of haar leven door te willen voeren.

Beide opties zijn voor mij bespreekbaar naast het aangeboden pakket. Wilt u meer informatie hierover? Vraagt u mij gerust dan vertel ik u graag meer….. 

Geraldine Kruithof; Libbenskrêft Coaching

E-mail: libbenskreftcoaching@gmail.com

Mobiel: 06-53692408 (Krijgt u voicemail spreek duidelijk in dan bel ik u terug) 

De voordelen op een rij:

·        Positieve vraagstellingen

·        Relevante informatie, de vragen kunnen aangepast worden

·        Zichtbaar maken interne of externe oplossingen voor verbetering

·        Coach is gelijk aanwezig, oplossingsgericht

·        Tijdbesparing om dit zelf te onderzoeken

·        Kan afgestemd worden op niveau (VMBO, MBO, HBO)

·        Kortdurend traject ca. 1.5 uur per werknemer

·        Volgens prijsafspraak, dus geen onverwachte extra kosten

De nadelen op een rij:

Wat u als nadeel kunt bedenken?